کمیته صدور پروانه

ششمین كميسيون فني بررسي و صدور پروانه هاي بهداشتي در سال جاری


به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومي معا‌ونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی همدان، در اين جلسه که با حضور دکتر محمد کاظم زاده مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، دکتر علی حشمتی مدیر کنترل کیفی غذا و دارو و دیگر اعضا برگزارشد،

درخواستها  و مدارك مربوط به صدور پروانه هاي بهداشتي، بهره برداري، ساخت، شناسه نظارت بهداشتي و مسئولان فني، استقرار واحدهاي توليدي در نواحي صنعتي و همچنين مصوبات كميته براي ابلاغ بررسي شد.

منبع :

http://ifdana.fda.gov.ir